قیمت دینار کویت مورخ 25 آبان 1396

کمترین: 
11640
بیشترین: 
11656.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11656.7
زمان: 
8/25 09:10
قیمت دینار کویت مورخ 25 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 آبان 1396 , 11656.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:10","price":11640},{"date":"1396/08/25 09:10","price":11656.7}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1396