قیمت دینار کویت مورخ 22 آبان 1396

کمترین: 
11648.9
بیشترین: 
11648.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11648.9
زمان: 
8/22 09:10
قیمت دینار کویت مورخ 22 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 آبان 1396 , 11648.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 09:10","price":11648.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1396