قیمت دینار کویت مورخ 17 آبان 1396

کمترین: 
11598.3
بیشترین: 
11598.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11598.3
زمان: 
8/17 09:10
قیمت دینار کویت مورخ 17 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 17 آبان 1396 , 11598.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 09:10","price":11598.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1396