قیمت دینار کویت مورخ 13 آبان 1396

کمترین: 
11562.5
بیشترین: 
11562.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت مورخ 13 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 13 آبان 1396 , 11562.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 09:10","price":11562.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1396