قیمت مثقال طلا در تاریخ 21 مرداد 1396

کمترین: 
515450
بیشترین: 
518100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال طلا در تاریخ 21 مرداد 1396
قیمت نهایی مثقال طلادر تاریخ 21 مرداد 1396 , 515650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/21 10:06","price":517500},{"date":"1396/05/21 11:30","price":517600},{"date":"1396/05/21 11:36","price":518100},{"date":"1396/05/21 11:48","price":517600},{"date":"1396/05/21 11:54","price":517400},{"date":"1396/05/21 11:55","price":517500},{"date":"1396/05/21 12:00","price":517700},{"date":"1396/05/21 12:05","price":517500},{"date":"1396/05/21 12:06","price":517650},{"date":"1396/05/21 12:12","price":517700},{"date":"1396/05/21 12:15","price":517795},{"date":"1396/05/21 12:18","price":517750},{"date":"1396/05/21 12:24","price":517700},{"date":"1396/05/21 14:13","price":516550},{"date":"1396/05/21 14:18","price":516500},{"date":"1396/05/21 14:24","price":516550},{"date":"1396/05/21 14:30","price":516600},{"date":"1396/05/21 14:30","price":516600},{"date":"1396/05/21 14:35","price":516500},{"date":"1396/05/21 14:36","price":516550},{"date":"1396/05/21 14:42","price":516650},{"date":"1396/05/21 14:48","price":516850},{"date":"1396/05/21 14:54","price":516900},{"date":"1396/05/21 15:00","price":516950},{"date":"1396/05/21 15:06","price":516900},{"date":"1396/05/21 15:24","price":516950},{"date":"1396/05/21 15:36","price":516900},{"date":"1396/05/21 15:48","price":516875},{"date":"1396/05/21 15:50","price":516900},{"date":"1396/05/21 15:54","price":516850},{"date":"1396/05/21 16:00","price":516800},{"date":"1396/05/21 16:03","price":516750},{"date":"1396/05/21 16:05","price":516800},{"date":"1396/05/21 16:06","price":516450},{"date":"1396/05/21 16:10","price":516300},{"date":"1396/05/21 16:15","price":516050},{"date":"1396/05/21 16:21","price":516200},{"date":"1396/05/21 16:40","price":516150},{"date":"1396/05/21 16:45","price":516050},{"date":"1396/05/21 16:53","price":516100},{"date":"1396/05/21 17:00","price":516200},{"date":"1396/05/21 17:12","price":516400},{"date":"1396/05/21 17:15","price":516300},{"date":"1396/05/21 17:20","price":516350},{"date":"1396/05/21 17:35","price":516400},{"date":"1396/05/21 18:18","price":515900},{"date":"1396/05/21 18:35","price":515850},{"date":"1396/05/21 18:48","price":515750},{"date":"1396/05/21 19:06","price":515700},{"date":"1396/05/21 19:12","price":515600},{"date":"1396/05/21 19:18","price":515550},{"date":"1396/05/21 19:20","price":515450},{"date":"1396/05/21 19:30","price":515500},{"date":"1396/05/21 19:35","price":515550},{"date":"1396/05/21 19:36","price":515600},{"date":"1396/05/21 19:48","price":515550},{"date":"1396/05/21 19:54","price":515600},{"date":"1396/05/21 20:05","price":515650},{"date":"1396/05/21 20:12","price":515600},{"date":"1396/05/21 20:25","price":515550},{"date":"1396/05/21 20:30","price":515600},{"date":"1396/05/21 20:35","price":515650},{"date":"1396/05/21 20:54","price":515600},{"date":"1396/05/21 20:55","price":515650}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1396