کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":223000000},{"date":"1396/04/26 12:00","price":225000000},{"date":"1396/05/08 12:00","price":229000000},{"date":"1396/05/10 12:00","price":230000000},{"date":"1396/05/24 00:00","price":235000000},{"date":"1396/06/15 00:00","price":239000000},{"date":"1396/06/16 12:00","price":241000000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":251000000},{"date":"1396/06/20 12:00","price":253000000},{"date":"1396/06/26 12:00","price":254000000},{"date":"1396/06/30 00:00","price":257000000}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1396