کیا اپتیما JF فول 2017 - اتاق جدید GT

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":183000000},{"date":"1396/05/03 12:00","price":185000000},{"date":"1396/05/08 12:00","price":186000000},{"date":"1396/05/17 00:00","price":188000000},{"date":"1396/05/24 00:00","price":191000000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":192000000},{"date":"1396/06/07 00:00","price":195000000},{"date":"1396/06/12 00:00","price":197000000},{"date":"1396/06/15 00:00","price":200000000},{"date":"1396/06/20 12:00","price":201000000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1396