رنو تلیسمان E3

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:07","price":195000000},{"date":"1396/05/03 12:00","price":194000000},{"date":"1396/05/17 00:00","price":195000000},{"date":"1396/05/18 12:00","price":196000000},{"date":"1396/05/30 00:00","price":197000000},{"date":"1396/06/04 00:00","price":200000000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1396