جک S5 اتوماتیک

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1396/04/21 04:06","price":95000000},{"date":"1396/05/10 12:00","price":95500000},{"date":"1396/05/20 12:00","price":95700000},{"date":"1396/06/08 00:00","price":96800000},{"date":"1396/06/17 12:00","price":97000000},{"date":"1396/06/19 12:00","price":97500000},{"date":"1396/06/20 12:00","price":98800000},{"date":"1396/06/29 00:00","price":99000000}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1396