دینار عراق

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1393/05/02 09:00","price":2.5.8},{"date":"1394/05/10 11:59","price":2.7.5},{"date":"1394/05/12 14:53","price":2.7.4},{"date":"1394/05/21 12:56","price":2.7.5},{"date":"1394/05/27 11:50","price":2.7.4},{"date":"1394/06/01 10:29","price":2.7.5},{"date":"1394/06/02 16:54","price":2.8},{"date":"1394/06/04 13:00","price":2.8.2},{"date":"1394/06/10 16:06","price":2.8.2},{"date":"1394/06/17 10:45","price":2.8.5},{"date":"1394/06/21 12:00","price":2.8.2},{"date":"1394/06/23 08:59","price":2.8.5},{"date":"1394/06/26 09:14","price":2.8.3},{"date":"1394/06/29 14:49","price":2.8},{"date":"1394/06/30 16:40","price":2.8.5},{"date":"1394/07/01 14:44","price":2.8},{"date":"1394/07/08 13:29","price":2.8.5},{"date":"1394/07/12 13:43","price":2.8.4},{"date":"1394/07/14 15:45","price":2.9},{"date":"1394/07/16 14:45","price":3},{"date":"1394/07/26 10:23","price":2.9.5},{"date":"1394/07/27 14:38","price":2.9},{"date":"1394/07/29 11:00","price":2.8.5},{"date":"1394/08/09 16:18","price":2.9},{"date":"1394/08/10 15:31","price":2.9.5},{"date":"1394/08/12 15:53","price":3},{"date":"1394/08/14 13:59","price":2.9.5},{"date":"1394/08/17 13:53","price":2.9.5},{"date":"1394/08/18 13:58","price":3},{"date":"1394/08/23 10:39","price":3.5},{"date":"1394/08/24 10:49","price":3.1},{"date":"1394/08/25 14:59","price":3},{"date":"1394/08/26 14:38","price":3},{"date":"1394/08/28 08:43","price":3.5},{"date":"1394/08/30 10:55","price":3.2},{"date":"1394/09/01 09:29","price":3.2.5},{"date":"1394/09/02 11:12","price":3.1},{"date":"1394/09/03 10:49","price":3.1},{"date":"1394/09/09 14:29","price":3},{"date":"1394/10/15 10:19","price":3.5},{"date":"1394/10/22 13:34","price":3},{"date":"1394/10/24 09:29","price":2.9.5},{"date":"1394/10/29 11:19","price":2.9.3},{"date":"1394/11/06 14:48","price":2.9.4},{"date":"1394/11/10 16:19","price":2.9.5},{"date":"1394/11/18 11:00","price":2.8.8},{"date":"1394/11/19 12:33","price":2.8.8},{"date":"1394/11/20 12:48","price":2.8.6},{"date":"1394/11/21 16:43","price":2.8.5},{"date":"1394/11/24 11:19","price":2.8.5},{"date":"1394/11/25 10:33","price":2.8.3},{"date":"1394/11/28 10:07","price":2.8},{"date":"1394/12/08 08:57","price":2.7.5},{"date":"1394/12/09 13:34","price":2.7.5},{"date":"1394/12/10 09:26","price":2.7.7},{"date":"1394/12/11 16:28","price":2.7.7},{"date":"1394/12/12 12:27","price":2.7.7},{"date":"1394/12/13 15:25","price":2.7.7},{"date":"1394/12/15 13:21","price":2.7.7},{"date":"1394/12/16 09:25","price":2.7.7},{"date":"1394/12/17 09:04","price":2.7.7},{"date":"1394/12/18 16:11","price":2.7.3},{"date":"1394/12/19 16:24","price":2.7.5},{"date":"1394/12/20 15:43","price":2.7.7},{"date":"1394/12/22 16:55","price":2.7.7},{"date":"1394/12/23 10:20","price":2.7.7},{"date":"1394/12/24 08:12","price":2.7.6},{"date":"1394/12/25 11:08","price":2.7.5},{"date":"1394/12/26 13:09","price":2.7.5},{"date":"1395/01/01 14:42","price":2.7.5},{"date":"1395/01/03 13:28","price":2.7.5},{"date":"1395/01/04 09:44","price":2.7.5},{"date":"1395/01/05 16:12","price":2.7.5},{"date":"1395/01/07 16:47","price":2.7.5},{"date":"1395/01/08 16:33","price":2.7.5},{"date":"1395/01/10 15:31","price":2.7.5},{"date":"1395/01/11 10:48","price":2.7.5},{"date":"1395/01/12 12:06","price":2.7.4},{"date":"1395/01/15 11:20","price":2.7.3},{"date":"1395/01/23 10:32","price":2.7},{"date":"1395/01/24 15:26","price":2.7.3},{"date":"1395/01/30 13:54","price":2.7.2},{"date":"1395/01/31 12:39","price":2.7.3},{"date":"1395/02/11 16:23","price":2.7.3},{"date":"1395/02/30 10:28","price":2.7},{"date":"1395/03/10 14:06","price":2.7.2},{"date":"1395/03/11 15:52","price":2.7.3},{"date":"1395/03/17 14:56","price":2.6.8},{"date":"1395/03/18 12:31","price":2.7.3},{"date":"1395/03/24 12:14","price":2.7.4},{"date":"1395/03/25 16:21","price":2.7.5},{"date":"1395/03/26 13:36","price":2.7.5},{"date":"1395/03/27 11:26","price":2.7.4},{"date":"1395/03/29 15:46","price":2.7.5},{"date":"1395/03/30 12:20","price":2.7.4},{"date":"1395/03/31 11:21","price":2.7.3},{"date":"1395/04/02 09:06","price":2.7.4},{"date":"1395/04/03 12:33","price":2.7.4},{"date":"1395/04/05 14:30","price":2.7.5},{"date":"1395/04/06 14:16","price":2.7.6},{"date":"1395/04/07 10:16","price":2.7.6},{"date":"1395/04/08 10:58","price":2.7.6},{"date":"1395/04/09 16:01","price":2.7.7},{"date":"1395/04/10 09:28","price":2.7.7},{"date":"1395/04/12 10:46","price":2.7.7},{"date":"1395/04/13 15:34","price":2.7.5},{"date":"1395/04/16 08:00","price":2.7.5},{"date":"1395/04/19 13:34","price":2.7.6},{"date":"1395/04/20 10:41","price":2.7.7},{"date":"1395/04/21 11:20","price":2.7.8},{"date":"1395/04/23 16:06","price":2.7.6},{"date":"1395/04/24 09:07","price":2.7.3},{"date":"1395/04/26 08:15","price":2.7.3},{"date":"1395/04/27 11:46","price":2.7.2},{"date":"1395/04/28 08:31","price":2.7.2},{"date":"1395/04/30 10:44","price":2.7.4},{"date":"1395/04/31 08:52","price":2.7.4},{"date":"1395/05/02 16:24","price":2.7.4},{"date":"1395/05/04 08:40","price":2.7.4},{"date":"1395/05/05 13:24","price":2.7.5},{"date":"1395/05/09 11:38","price":2.7.5},{"date":"1395/05/10 08:02","price":2.7.8},{"date":"1395/05/11 10:01","price":2.7.7},{"date":"1395/05/19 15:05","price":2.7.6},{"date":"1395/05/20 15:48","price":2.7.7},{"date":"1395/05/21 14:22","price":2.7.6},{"date":"1395/05/24 09:26","price":2.8},{"date":"1395/05/31 16:55","price":2.8},{"date":"1395/06/01 09:55","price":2.8},{"date":"1395/06/03 15:57","price":2.8},{"date":"1395/06/24 14:12","price":2.8},{"date":"1395/06/25 12:11","price":2.7.8},{"date":"1395/06/28 09:55","price":2.8},{"date":"1395/07/12 13:13","price":2.8.1},{"date":"1395/07/13 13:40","price":2.8.3},{"date":"1395/07/14 12:42","price":2.8.3},{"date":"1395/07/15 11:47","price":2.8.2},{"date":"1395/07/17 13:40","price":2.8.1},{"date":"1395/07/18 09:16","price":2.8},{"date":"1395/08/02 14:29","price":2.8.5},{"date":"1395/08/03 08:01","price":2.9},{"date":"1395/08/19 08:23","price":2.9.3},{"date":"1395/08/22 15:37","price":2.9},{"date":"1395/08/23 08:16","price":2.8.8},{"date":"1395/08/24 12:10","price":2.8.7},{"date":"1395/08/26 16:08","price":2.8.7},{"date":"1395/09/01 11:00","price":2.8.6},{"date":"1395/09/03 13:03","price":2.8.8},{"date":"1395/09/04 15:32","price":2.9},{"date":"1395/09/07 11:41","price":2.9.3},{"date":"1395/09/09 09:27","price":2.9.7},{"date":"1395/09/10 10:11","price":2.9.7},{"date":"1395/09/11 11:43","price":2.9.7},{"date":"1395/09/13 11:29","price":3},{"date":"1395/09/16 08:16","price":2.9.7},{"date":"1395/09/17 10:31","price":2.9.7},{"date":"1395/09/20 08:51","price":3.1.3},{"date":"1395/09/21 09:43","price":3.3.3},{"date":"1395/09/23 10:27","price":3.3.3},{"date":"1395/09/25 10:47","price":3.3.3},{"date":"1395/09/28 08:40","price":3.1.8},{"date":"1395/09/29 16:39","price":3.3},{"date":"1395/10/01 14:59","price":3.7},{"date":"1395/10/05 10:36","price":3.9},{"date":"1395/10/06 12:52","price":3.1.3},{"date":"1395/10/07 11:39","price":3.1.3},{"date":"1395/10/08 15:18","price":3.1.3},{"date":"1395/10/11 16:40","price":3.1},{"date":"1395/10/12 08:19","price":3.7},{"date":"1395/10/13 16:35","price":3.7},{"date":"1395/10/14 14:09","price":3.3},{"date":"1395/10/18 08:20","price":3.7},{"date":"1395/10/19 16:59","price":3.7},{"date":"1395/10/20 12:46","price":3.7},{"date":"1395/11/03 08:37","price":3.3},{"date":"1395/11/11 12:09","price":3.7},{"date":"1395/11/13 11:55","price":2.9.8},{"date":"1395/11/26 11:38","price":3.7},{"date":"1395/12/05 08:12","price":3.5},{"date":"1395/12/09 10:28","price":3.7},{"date":"1396/01/01 15:19","price":3.1.3},{"date":"1396/01/13 09:40","price":3.2},{"date":"1396/02/16 12:39","price":3.7},{"date":"1396/02/20 10:02","price":3.1},{"date":"1396/04/15 13:09","price":3},{"date":"1396/04/19 12:56","price":3.8},{"date":"1396/04/20 12:34","price":3},{"date":"1396/04/26 14:01","price":3.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1396